fotolia 824346ssssssssssss00

 W związku ze składaniem „oświadczeń rodzica” pojawiają się różnorakie pytania. Proszę kliknąć na pytanie aby wyświetlić odpowiedź.

{slider 1. Ufam prestiżowi i profesjonalizmowi polskich placówek edukacyjnych, więc dlaczego mam składać jakieś oświadczenie?|closed}

Mamy obecnie dobrą podstawę programową przedmiotów WDŻwR, WOS i Biologii (stan na dzień 15.08.2015r), rozsądne nauczycielki i wychowawczynie przedszkolne. Jednak przy cichym poparciu MEN jeszcze w 2015 roku na teren szkół wchodzili przy nieświadomości rodziców zewnętrzni „specjaliści” prowadzący zajęcia z odnoszeniem się do spraw seksualności, tolerancji, równości, sposobu i przyjemności prowadzenia współżycia seksualnego, zalet homoseksualizmu. Natomiast w niektórych przedszkolach prowadzone były bezpłatne zajęcia „Równościowe Przedszkole”, które w wieku przedszkolnym zaburzają poczucie płci i mogą naruszyć u chłopców poczucie godności osobistej. Zgodnie z prawem rodzic może na to wyrazić zgodę, nie wyrazić zgody lub pozostawić to do decyzji innych osób.

{slider 2. Co daje oświadczenie?>

Jeśli rodzic złoży odpowiednie oświadczenie, to dyrektor placówki nie nie ma prawa dopuścić specjalistów odnoszących się do spraw dotyczących seksualności do dziecka wskazanego w oświadczeniu. To znakomicie zmniejsza ryzyko deprawacji w placówce oświatowej.

{slider 3. Czy oświadczenie należy złożyć teraz czy dopiero, gdy dowiem się, od mojego dziecka, że uczestniczyło w zajęciach z elementami deprawacji?>

Oczywiście składanie oświadczenia po odbyciu przez dziecko/nastolatka/nastolatkę zajęć promujących postawy rozwiązłości i homoseksualizmu to zbyt późno, chociaż wciąż warto przeciwdziałać kolejnym tego typu zdarzeniom. Najkorzystniej złożyć jest oświadczenie na początku roku szkolnego i następnie zachęcić do tego innych rodziców.

{slider 4. Czy wyrażenie mojego stanowiska w postaci złożenia oświadczenia będzie miało praktyczne znaczenie?>

Poprzez złożenie oświadczenia rodzic czyni odpowiedzialnym dyrektora placówki aby czuwał nad tym aby dziecko nie uczestniczyło zajęciach dotyczących seksualności nieznanych rodzicowi. W tej sytuacji dyrektor placówki, jak można się spodziewać, nie będzie ryzykować konfliktu z prawem.

{slider 5. Czy złożenie oświadczenia jest rodzajem sprzeciwu/dyskusji wobec dyrekcji?>

Deklaracje prasowe minister MEN jak i wypowiedzi zamieszczone na stronach MEN wskazują, iż ministerstwo chce dowolnym możliwym sposobem wprowadzić do placówek oświatowych edukację seksualną typu B oraz tematykę dotyczącą homoseksualizmu. Dyrektor będąc w posiadaniu wielu oświadczeń rodziców może skutecznie bronić się przed takimi naciskami ze strony kuratorium.

{slider 6. Dlaczego serwis www.oswiadczenierodzica.pl proponuje kilka wzorów oświadczeń?>

Występują różne przypadki. Inna jest sytuacja w przedszkolu, a inna w szkole. Różne bywają okoliczności i decyzje rodziców.

{slider 7. Na stronach www różnych organizacji można znaleźć wzory oświadczeń rodzica. Czy są to równie skuteczne wzory oświadczeń?>

Niestety w innych miejscach sieci umieszczone są wzory oświadczeń, które zwykle są obarczone jednym lub kilkoma błędami/wadami. Najczęściej spotykana wada oświadczeń w sieci jest taka, że zamiast jasnego określenia woli w tekście wyrażone jest życzenie aby dyrekcja placówki zwracała się do rodzica o zgodę w przypadku każdych zajęć dotyczących seksualności. Ponieważ dyrektor nie ma takiego obowiązku, to tekst zatytułowany jako oświadczenie stwarza jedynie pozory dokumentu chroniącego dziecko.

{slider 8. Czy oświadczenie rodzica można odwołać na przykład w sytuacji, gdy w szkole mają się odbyć dodatkowe wartościowe zajęcia wychowujące do odpowiedzialności?>

Oświadczenie można odwołać w każdej chwili, ale nie warto rezygnować z tej formy ochrony prawnej swojego dziecka. Jeśli w placówce będą odbywać się dodatkowe, wychowawczo wartościowe zajęcia, to rodzic może wyrazić osobno pisemną zgodę, lub wpisać się na listę rodziców wyrażających zgodę na uczestnictwo ich dzieci w tych konkretnie zajęciach. Przed wyrażeniem zgody trzeba koniecznie sprawdzić spis celów dydaktycznych danych zajęć oraz przejrzeć konspekt tych zajęć. Podpisywanie zgody na podstawie samego tytułu zajęć jest jest bardzo ryzykowne. Warto też sprawdzić referencje i informacje o prowadzącym na stronach www.

{slider 9. Co robić gdy jeden z małżonków chce złożyć oświadczenie rodzica w placówce, a drugi się temu sprzeciwia?>

Jest to kłopotliwa sytuacja, w której wydaje się ważniejsza jedność małżeńska niż bieżąca ochrona dziecka. Warto jest mieć przygotowane oświadczenie do złożenia i ewentualnie wracać do propozycji złożenia takiego oświadczenia.

{slider 10. Co robić gdy dziecko/nastolatka/nastolatek sprzeciwia się złożeniu oświadczenia?>

Trzeba koniecznie wysłuchać wszystkich argumentów i podjąć najwłaściwszą decyzję dla dobra dziecka uwzględniając odpowiednio wszystkie okoliczności.

{slider 11. Czy złożenie oświadczenia przez jednego rodzica wpływa na zmianę w całej szkole?>

Potrzebna jest czujność i działanie długofalowe. Zdecydowaną zmianę w całej szkole może spowodować złożenie oświadczeń przez kilku rodziców, więc warto zabiegać o to aby znaleźć i przekonać innych rodziców, którzy chcą również bronić swojego dziecka przed deprawacją. Nie chodzi tutaj o to aby koniecznie wszyscy składali oświadczenia, ale przynajmniej aby mieli świadomość zagrożeń i emocjonalne nastawienie na obronę dzieci i młodzieży w sytuacjach niejasnych i sytuacjach jawnego zagrożenia dzieci i młodzieży.

{slider 12. Jeśli moje dziecko nie ma jeszcze przedmiotu WDŻwR to czy jest sens składać oświadczenie?>

Jakkolwiek seks-deprawatorzy docierają głównie do nastolatków, to zdarzenia z przeszłości w różnych regionach Polski wskazują, że nie ma żadnego określonego wieku dzieci i młodzieży, którymi deprawatorzy nie byli by zainteresowani. Zmieniać się mogą formy lub sposób dotarcia, ale cele pozostają podobne. Warto więc ochraniać swoje dziecko oświadczeniem od początku pobytu w placówce edukacyjnej – w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, zasadniczej szkole zawodowej, przedszkolu i innych.

{slider 13. Mam dziecko pełnoletnie. Czy też składać oświadczenie?>

Nie – w przypadku syna/córki pełnoletniej należy przeprowadzić rodzicielską rozmowę i wytłumaczyć, że uczestnictwo w zajęciach z seks-deprawatorem niesie ze sobą znaczne ryzyko częściowego zaakceptowania podsuwanych myśli deprawujących, co w dorosłym życiu zmniejsza szansę na szczęśliwą przyszłość. Syn/córka powinni zostać przygotowani przez rodzica tak, aby stanowczo odrzucali działania deprawatorów, rezygnowali z uczestnictwa w deprawujących zajęciach.

{/sliders}

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gender

Ideologia gender którą prościej można nazwać genderyzmem to kolejny produkt lewicowych myślicieli, który  jak kiedyś komunizm , obiecuje wyzwolenie i uszczęśliwienie ludzkości

Czytaj więcej...

Akty Prawne

Jeżeli chcesz zapoznac się z obecnymi regulacjami prawnymi - kliknij tutaj

Kim jesteśmy?

 Razem chcemy  bronić naszych rodzin i dzieci korzystając z przysługujących nam konstytucyjnych i obywatelskich praw i to jest właśnie Obywatelska Inicjatywa Rodzin.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie? Chcez się z nami skontaktować? Wypełnij formularz. Odpowiemy!